Arkusz obserwacji zajęć wychowania fizycznego wypełniony

Pobierz

Obserwowanie lekcji wychowawczych oraz lekcji innych przedmiotów 3. i. przebiegu lekcji.. Arkusz obserwacji lekcji otwartej/ koleżeńskiejARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. II.. Szkoła: …………………………………………………………………………………….. Metody stosowane na lekcji były właściwie dobrane do realizacji założonych celów lekcji.. Temat lekcji: .. 4. .. na "Podstawie programowej wychowania przedszkolnego, dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" oraz na moim własnym doświadczeniu zawodowym i wiedzy pozyskanej na kursach, szkoleniach, .4.. Arkusz obserwacji lekcjiMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Oławie - jest placówką dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.Przygotowany arkusz hospitacji umożliwia obserwację osiągnięć uczniów nawet osobie nie będącej fachowcem w dziedzinie wychowania fizycznego.. Tempo lekcji: 3.. Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli PG w Olszance miałam możliwość zapoznania się z różnymi formami prowadzenia zajęć w praktyce takimi jak: nauczanie równym frontem, praca w grupach, dyskusja, czytanie komentarz, indywidualizacja, różnicowanie wymagań.5..

Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.

Przedstawia operacyjne cele zajęć.Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów:Arkusz obserwowanej lekcji (do modyfikacji wg potrzeb szkoły/dyrektora) 1.. Proponuje się tu stosowanie określeń: bez zastrzeżeń, z drobnymi usterkami, prawidłowe, warte naśladowania, itp. XIV.Po rozmowie obserwujący ustala z nauczycielem treść zapisów, jakie znajdą się w arkuszu obserwacji zajęć w części dotyczącej uwag/zaleceń i ustalane są dalsze działania zmierzające do korygowania błędów.Dostosować tempo zajęć do możliwości uczniów: TAK CZĘŚCIOWO NIE Pobudzić aktywność i samodzielność uczniów: TAK CZĘŚCIOWO NIE Pobudzić postawę badawczą uczniów: TAK CZĘŚCIOWO NIEARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Puste wiersze służą do zapisów nie wymienionych na liście.. Podpisaniu przez nauczyciela i osobę obserwującą zajęcia arkusza obserwacji.. Informacje o kontroli: Lp.. prawidłowości .. Liczba uczniów ćwiczących: ………….. Obserwator udaje się na umówioną lekcję zaopatrzony w notes i długopis.. Ocena pracy uczniów: 12.ARKUSZ SAMOOCENY PRACY NAUCZYCIELA- WSKAZÓWKI Analizowany obszar Przykładowe działania podejmowane przez nauczyciela Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych planuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, realizuje program nauczania ujęty wArkusz obserwacji lekcji Strona 2 z 6 Metody 1..

Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.

Rozwój intelektualny na poziomie normy wiekowej powyżej2) Arkusz pohospitacyjny, 3) Arkusz obserwacji zajęć rewalidacji, 4) Arkusz podsumowujący dla nauczyciela rewalidacji, 5) Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych, 6) Arkusz podsumowujący dla nauczyciela wychowawcy, 7) Arkusz obserwacji zajęć innych niż lekcje,1.. Podczas obserwacji obserwator notuje:Nauczyciel przygotowuje uczniów do napisania sprawozdania z przeprowadzonej ankiety klasowej: uczniowie odkrywają zasadę użycia spójników 'but' i 'however' na podstawie przykładowych zdań (ćw.. Etap drugi: Obserwacja lekcji Nadszedł czas na obserwację lekcji.. Podsumowanie lekcji: 10.. Zapoznanie uczniów z nowym materiałem: 8.. Załóż własny blog!po lekcji ustala termin rozmowy pohospitacyjnej ustala treść zapisu w arkuszu obserwacji realizuje zalecenia zapisane w arkuszu HOSPITACJA- ELEMENT NADZORU PEDAGOGICZNEGO (Borzęcki K, 1994) ZAPOWIEDZIANA możliwość wykazania się pełnymi zdolnościami nauczyciela, wpływa na niego motywująco iObserwacja to sposób postrzegania, .. • Arkusz Pracy Indywidualnej z Dzieckiem.. Obserwowanie lekcji wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych 2.. Metody stosowane na lekcji pobudzały aktywność uczniów.. 1, str.58) uczniowie czytają przykładowe sprawozdanie, uzupełniając je tymi spójnikami.ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ (wychowanie przedszkolne) Author: Dyrektor Last modified by: Izabela Created Date: 2/4/2013 5:52:00 PM Company: ZESPOL SZKOL NR 33 Other titles: ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ (wychowanie przedszkolne)hospitacja zajĘĆ wychowania fizycznego.doc kasperpl / Dokumenty / konspekty AWF,WF / konspekty / Hospitacje / hospitacje / HOSPITACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.doc Download: HOSPITACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.docZ OBSERWACJI LEKCJI PROWADZONYCH PREZ OPIEKUNA STAŻU ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI PG W OLSZANCE..

Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.

Przedstawienie uczniom celów lekcji: 7.. Samodzielne prowadzenie zajęć wf (lekcje i zajęcia pozalekcyjne) - zapoznanie się z zadaniami lekcji,5) obserwacji pracy nauczyciela wf.; przede wszystkim obserwacja lekcji wychowania fizycznego i jej zapis w arkuszu obserwacji, a także omawianie obserwowanej lekcji prowadzonej przez nauczyciela - opiekuna praktyk wspólnie ze studentami i kontrola zapisu obserwacji w arkuszu; 6) pomocy w organizacji prowadzonych przez nauczyciela lekcji wf, np.: przygotowaniezapis w arkuszu obserwacji, a także omawianie obserwowanej lekcji prowadzonej przez nauczyciela - opiekuna praktyk wspólnie ze studentami i kontrola zapisu obserwacji w arkuszu; 6) pomocy w organizacji prowadzonych przez nauczyciela lekcji wf, np.: przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do zajęć, sprawdzanie obecności uczniów, wpisywanie tematu lekcji do dziennika; organizacji.. Czas hospitacji: 12.35.. Aktywność uczniów w czasie lekcji: 2.. Zaleca się uwzględniać w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych potrzeby równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, zgodnie z § 4 R.Tok zajęć ruchowych/lekcji: Orientacyjnie wskazuje, jak należy dobierać materiał ćwiczebny, by zapewnić możliwie jak najwszechstronniejsze oddziaływanie na ustrój ćwiczącego Względnie stałe następstwo podstawowych zadań pedagogicznych Algorytm postępowania, czyli pewna doza stałości niektórych jej najbardziej ogólnie spostrzeganych elementów Struktura zajęć ruchowych /lekcji WF: część wstępna (10-15 min); część główna (25-30 min); część końcowa (3-5 min .1) Arkusz obserwacji, 2) Arkusz podsumowuj ący dla nauczyciela, 3) Arkusz obserwacji nauczyciela współorganizuj ącego w klasie integracyjnej, 4) Arkusz obserwacji zaj ęć w klasie integracyjnej..

Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5.

Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. Data obserwacji: …………………….. Klasa, płeć: ………………….. 5) Arkusz podsumowuj ący dla nauczyciela wiod ącego, 6) Arkusz podsumowuj ący dla nauczyciela współorganizuj ącego,ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko ucznia Chłopiec Data urodzenia XX Dane szkoły XX klasa/grupa Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia XX DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza funkcjonowania Analiza orzeczenia, opinii Chłopiec z zespołem Aspergera.. lub " nie dotyczy" przy odpowiednim stwierdzeniu.. Przygotowanie się do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych 4.. Poziom osiągnięcia założonych celów: 4.. Atmosfera na lekcji: 6.. Są rzeczy, które też możesz otagować Arkusz hospitacji lekcji wypelniony?. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. 5.Arkusz hospitacji lekcji wypelniony to częsty temat wpisów na blogach w portalu pinger.pl.. 1.Obserwowane działania nauczyciela podczas zajęć : MOTYWOWANIE.. w zakresie.. Liczba uczniów niećwiczących: ………….ARKUSZ OCENY ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO* Imię i nazwisko nauczyciela: ………………………………………………………… SzkołaArkusz obserwacji lekcji 3.. Przedmiot: .. kl. .. Podaje temat zajęć.. Stosowane metody zapewniały przystępność wiedzy.. Stosowanie umiejętności kluczowych: 11.. Wprowadzenie do hospitacji diagnozującej Część informacyjna Klasa; 5c Termin hospitacji: 27.05.2004.. Imię i nazwisko nauczyciela: .. data: .. Cele hospitacji:arkusza to miejsce na syntetyczne podsumowanie obserwowanej lekcji podczas rozmowy pohospitacyjnej.. (przeznaczona dla dyrektora szkoły) należy postawić znak "+" / ". ". Utrwalenie wiadomości: 9..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt