Tematy zajęć dla ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym

Pobierz

Zasady pracy: Zasada indywidualizacji - Stworzenie poczucia bezpieczeństwa, otoczenie ucznia szczególną opieką.Oskwarek - Portal dla Nauczycieli.. Szkolne zestawy programów nauczania składające się z: 1.Czy ktoś ma program i plan nauczania ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym 1,2,3 etapie nauczania .. Zobacz więcejCelem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest budowanie jego tożsamości, rozwijanie autonomii i poczucia godności, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego oraz do rozumienia i przestrzegania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na korzystanie - na miarę .na rok szkolny 2009/2010 Indywidualny program rewalidacyjny dla dziecka upośledzonego umysłowo opracowałam zapoznając się z diagnozą niepełnosprawności.. Dwie osoby niedowidzące.. Z 2013r poz. 529)" Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym wPrzeznaczenie: szkoła podstawowa (uczniowie niepełnosprawni - słabowidzący), edukacja wczesnoszkolna.. Scenariusz zajęć dla dziecka z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym albo głębokim strona 2 Scenariusz 9 Temat: Wiosenne kwiaty Sierpień by Forum Media Polska Sp.. CZAS TRWANIA PROGRAMU: o wrzesień 2017 - maj 2020 PROGRAM OPRACOWANO W OPARCIU O: o Podstawę Programową Kształcenia Ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 30 stycznia 1997r., w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, w mojej pracy indywidualnej z uczniem realizuję następujące cele: Cel głównyMateriały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 28.02.2018 Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ćwiczeniowymi do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych.Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, mają możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół, a więc i w szkołach ogólnodostępnych.Zalecenia co do formy kształcenia zapisane w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego są tylko sugestią.Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U..

Diagnoza: niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym.

współpracy podczas zabawy i zajęć Uczeń w śro- dowisku kla- sowym Moja klasa MOJA RODZINA:Kształcenie umiejętności korzystania z książek, podręczników, poradników, czasopism; Praktyczne ćwiczenia w odczytywaniu instrukcji obsługi urządzeń, ulotek np. o sposobie dawkowania leku; korzystanie z rozkładów jazdy autobusów, pociągów; przepisów kulinarnych, prania; objaśnianie informacji na metkach towarowych;2.. Zespół edukacyjno-terapeutyczny: 6 osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym: 2 osoby w stopniu umiarkowanym, 4 w stopniu znacznym.. Programy nauczania .. Cele główne: wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych uczniów, korygowanie zaburzonych funkcji tj….. Włącza się samodzielnie w czasie zajęć Miesiąc : styczeń, luty, marzec .Ponadto, trzeba nauczyć współdziałania w grupie, wyrabiać wrażliwość na piękno przyrody, na estetykę życia codziennego, rozwijać zainteresowania..

Indywidualny program edukacyjny dla dziecka upośledzonego w stopniu umiarkowanym ...

2/ CEL KSZTAŁC ĄCY: rozwijanie sprawności ruchowych i manualnych, umiejętność koncentracji uwagirozkład materiału dla upośl • SZKOŁA • pliki użytkownika kayah85 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • plan nauczania w klasie laczonej i iii w szkole podstawowej specjalnej .doc, rozkład materiału dla umiarkowanego technika plastyka.docw stopniu znacznym i umiarkowanym, ze sprzężeniami.. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.. Z większością z nich kontakt werbalny utrudniony (komunikacja odbywa się pozawerbalnie - za pomocą pojedynczych słów i gestów oraz przy pomocy .y Uczniowie odpoczywają - kładą się na dywanie, oddychają spokojnie, słuchając muzyki relak-sacyjnej.. Uczeń przejawia poważne trudności w zakresie rozumowania .PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY NR 3 W POZNANIU..

Temat zajęć: Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

Szkoła Podstawowa nr 2018/2019 1 Uczeń: XXX Klasa: II Osoba realizująca program- XXX Forma Wybrany uczeń gasi świeczkę zapachową.. Dlatego też treści zostały zaczerpnięte z " Programu nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim" oraz .Temat: Matematyka i motoryka Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia objętego kształceniem specjalnym z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, I etap edukacyjny, 60 minut..

Indywidualny Program Zajęć Rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Temat lekcji: Ćwiczenia w posługiwaniu się szablonem i nożyczkami: papierowa zabawka - biedronka na liściu.. Autor: Jolanta Oskwarek 27 Maj 2012, 22:37 Borykam sie z dylematem, czy dobrze prowadzimy w szkole dziennik zajęć dla ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym.Jesteśmy dodatkowo zmobilizowani ,bo mamy mieć kontrolę w szkole.PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH Opracowanie: XXXXXXXXXX .. Zespół orzekający wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim.. Zaznaczył się istotny spadek w zakresie ogólnych zdolności poznawczych chłopca.. Nauczyciel prowadzący: mgr Barbara Rutkowska 6.. Cele ogólne: usprawnianie motoryki małej… Zobacz więcejKONSPEKT ZAJĘĆ LEKCYJNYCH (dzieci upośledzone w stopniu umiarkowanym) TEAMT TYGODNIOWEGO OSRODKA PRACY: "WIOSNA" TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: "POZNAJEMY BOCIANA" CELE: 1/ CEL POZNAWCZY: zapoznanie dzieci z wyglądem bociana.. Analizowałam następujące dokumenty: • orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, • wywiad, rozmowa z rodzicem (informacje dotyczące trudności dziecka w życiu, w funkcjonowaniu społecznym, informacje o osiągnięciach .Ogólne cele edukacyjne Celem edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, jego personalizacja i socjalizacja, a w szczególności wyposażenie go w takie umiejętności i wiadomości, aby: - mógł porozumiewać się z otoczeniem werbalnie lub pozawerbalnie .Edukacja uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym będzie się opierać na realizacji programów edukacyjno - terapeutycznych opracowywanych dla poszczególnych uczniów na podstawie "Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,Aktualnie klasa liczy 6 uczniów (troje upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, troje upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym; w tym jeden chłopiec z niedosłuchem)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt