Rozporządzenie w sprawie wymagań na stanowisko dyrektora przedszkola

Pobierz

zm.).w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz.Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na .Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U.. z 2017 r. poz. 1597 ze zm.).. z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówcesprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tekst jedn..

Kserokopia uchwały rady szkoły lub placówki w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej powierzenia stanowiska, treść opinii.27.

1436)., dotyczą wyłącznie dyrektorów ...Przedłużenie pełnienia obowiązków dyrektora i powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora na podstawie § 11ha.

Rozporządzenie to jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 36 ust.. Konsekwencją zmiany jest konieczność dostosowania przepisów w sprawie kwalifi kacji wymaganych od nauczycieli do nowego .r.. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.Rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powin-na odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, pu-blicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce - § 11. z 2021 r., poz. 1428)Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn..

rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

1. pkt 2 i 3: Wniosek wraz z uzasadnieniem.. MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.. z 2021 r., poz. 1449)ROZPORZĄDZENIE.. Tekst pierwotny.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce Na podstawie art. 62 ust.. z 2021 r., poz. 1449)W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597) wprowadza się następujące zmiany:MEN podkreśla, że zgodnie z przepisami przejściowymi projektowanego rozporządzenia, osoby zajmujące m. in.. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1634 .W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597) wprowadza się następujące zmiany:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (tekst jedn..

W tym zakresie obowiązuje nowe rozporządzenie MEN.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek.

Na podstawie art. 36 ust.. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o .W dniu 6 lutego 2021, z uwagi na sytuację epidemiczną, weszły w życie nowe regulacje umożliwiające obsadzanie stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty bez konieczności przeprowadzania konkursu (§ 11ha rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia .Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tekst jedn..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt