Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych ucznia z niedosłuchem

Pobierz

Jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, uwzgledniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną; usprawnianie zaburzonych funkcji.Z jego treści wynika, że minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w oddziale ogólnodostępnym i integracyjnym wynosi po 2 godziny na ucznia, a w oddziale specjalnym - po 8, 10 lub 12 godzin na oddział, w zależności od typu szkoły.Biorąc pod uwagę specyfikę zajęć rewalidacyjnych zwarte w programie cele nie zostaną ujęte terminami realizacji.. Dane o dziecku wynikające z orzeczenia (diagnoza psychologiczno-pedagogiczna): Ogólna .• Podstawą do rezygnacji z zajęć rewalidacyjnych nie mogą być: • względy organizacyjne leżące po stronie szkoły np. Joanna Królewicz-Kop.. Ćwiczenia kształtujące poczucie równowagi oraz usprawniające rozwój kończyn dolnych.ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 7 z 9 włożony w wykonywanie zadania, przyrost wiedzy i umiejętności, umiejętność pracy w zespole, samodzielność w wykonywaniu zadań, stosunek do obowiązków szkolnych, stopień przygotowania - odrabianie prac domowych, ocena z języka polskiego oraz z zachowania dokonywanaefektywności działań Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z jęz.. Program indywidualnej rewalidacji opracowano uwzględniając diagnozę pedagogiczno - psychologiczną oraz ogólne założenia dotyczące specyfiki pracy z dzieckiem specjalnej troski.Uczeń słabo słyszący- z niedosłuchem prawostronnym związanym z wadą wrodzoną w postaci rozszczepu podniebienia miękkiego..

Konspekt zajęć rewalidacyjnych.

Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu wymaga odpowiedniego postępowania rewalidacyjnego, by mogło rozwijać się w optymalnych warunkach słuchowo- językowych.. Rewalidacja z definicji oznacza przywracanie człowiekowi pełnej sprawności (z łac. re - znów, validus - mocny).. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża) Sprawność rąk ucznia (motoryka mała) ZmysłyPrzepisy prawa oświatowego: 1.. Utrudnienia w korzystaniu z tych zajęć w wyznaczonych przez szkołę godzinach, • brak wykwalifikowanej kadry do prowadzenia zajęć • niedopasowanie rodzaju czy metod pracy do potrzeb ucznia.1 Imię i nazwisko ucznia Chłopiec Data urodzenia XX Dane szkoły XX klasa/grupa Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia XX DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza orzeczenia, opinii Informacje od rodziców ucznia Obserwacje wychowawcy i nauczycieli Analiza funkcjonowania Chłopiec z zespołem Aspergera.. Rodzice i uczniowie muszą być z nimi zapoznani, co jest wymogiem obligatoryjnym.prowadzący zajęcia z dzieckiem/uczniem), co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologicznopedagogicz-nej udzielanej dziecku, oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji indywidualnego programuPODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA..

Cel główny zajęć rewalidacyjnych: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

polskiego 1 godz. dydaktyczna 1 x w tygodniu; Od 4 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r. Dostosowanie sposobów i metod, stosowanie metod aktywnych.. Bielsko-Biała.. Obniżona synteza słuchowa słowa.. Odpowiednio do indywidualnych możliwości dziecka, predyspozycji rodziców i wymagań .Program indywidualnej pracy rewalidacyjnej.. Aleksandra Skoczek.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia Każdej z tych form oceniania powinny towarzyszyć jasno sformułowane kryteria.. Rozwój intelektualny na poziomie normy wiekowej .Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków - jego celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze.. wskazane jest dążenie do poprawy funkcji słuchowo-językowych.. Rodzice powinni brać czynny udział w działaniu rewalidacyjnym, kontynuując je w domu.2.. RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieżyniepełnosprawnych, niedostosowanych społeczniei zagrożonychniedostosowaniem społecznym(Dz.U.2017.1578 ze zm.); 2.. Widoczne problemy z dłuższą koncentracją uwagi (szczególnie w trakcie wykonywania obliczeń arytmetycznych).Ocena efektywności zajęć specjalistycznych, to ocena przyrostu umiejętności, której można dokonywać w odniesieniu do wstępnej diagnozy funkcjonowania ucznia..

nauczyciele powinni nadal dbać o wszechstronny rozwój ucznia.

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych opracowała: Magdalena Mielcarek-Olejnik - Czytelniczka Portalu.Ocena opisowa dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną OCENA OPISOWA ZA OKRES I PÓŁROCZAROK SZKOLNY 2010/2011 UCZENNICA: ., niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanymObszary edukacyjne podlegające ocenie:• Zachowanie• Umiejętności praktyczne• Umiejętności językowe• Umiejętności matematyczne• Umiejętności przyrodnicze .Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy IV z jednostronnym niedosłuchem ucha lewego.. Ćwiczenie umiejętności z podstawy programowej Uczeń chętnie uczestniczy w zajęciach, opanował treści z podstawyNależy rozwijać każdy przejaw spontanicznej mowy dziecka, nawet wtedy, gdy rozpoczęta rozmowa nie wiąże się z tematem zajęć.. 9 w związku z § 6 ust.1 pkt 8 rozporządzenia Ministra EdukacjiOcenianie uczniów jest podsumowaniem wszelkich wysiłków pedagogicznych, a jednocześnie narzędziem ewaluacyjnym w pracy nauczyciela.. Ocena efektywności działań dydaktyczno-wyrównawczych to określenie poziomu opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z realizowanego programu nauczania.Przykładowa ocena efektywności pomocy pedagogicznej oraz program dla dziecka z autyzmem Opis przypadku - praca na poziomie poznawczym 1 września 2018 r. chłopiec w wieku 5. lat został przyjęty do przedszkola z grupami integracyjnymi na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego do kształcenia specjalnego..

Analizy funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej na podstawie rozmów z ...Program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla ucznia z obustronnym niedosłuchem.

Gry, zabawy i ćwiczenia rozwijające pamięć, koncentrację, spostrzegawczość oraz logiczne myślenie.. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i oddziałach, o których mowa w ust.. Tak stanowi § 20 ust.. 9 rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach .z uwzględnieniem oceny efektywności indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w zakresie realizowania z uczniem wybranych zajęć edukacyjnych w grupie liczącej do 5 uczniów - zgodnie z § 6 ust.. Łódź.. Naukę poprawnej pisowni zakłóca lateralizacja skrzyżowana.. 1 pkt 1 lit. a-c, pkt 2, 3 i pkt 4 lit. a-c, organizuje się w integracji z uczniami pełnosprawnymi w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej .Przedstawiony program zajęć rewalidacyjnych będzie modyfikowany i uzupełniany w zależności od sytuacji i potrzeb, z równoczesnym uwzględnieniem postępów czynionych przez ucznia.. Ćwiczenia umieszczone w prezentowanym przez mnie programie są przykładowymi ćwiczeniami usprawniającymi poszczególne funkcje i mogą być zamieniane .Rewalidacja ASD.. z niedosłuchu, zaległości powstałe w procesie uczenia się, problemy z koncentracją uwagi, niską samoocenę, niewłaściwe zachowanie oraz trudności w przestrzeganiu zasad obowiązujących w społeczeństwie przygotowałam program rewalidacji indywidualnej, który .Ocena pracy rewalidacyjnej Rok szkolny: Szkoła: Klasa: Uczennica: Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne: .. systematycznie uczęszczała na zajęcia rewalidacyjne dwa razy w tygodniu Program i cele, które realizowałam na zajęciach były dostosowane do możliwości dziewczynki, jej umiejętności i aktualnego poziomu rozwoju oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu PPP o potrzebie .powinno się nadal rozwijać sferę emocjonalno-społeczną i poznawczą.. Zaleceń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.. Stąd w ramach tych zajęć nauczyciel - specjalista nie "nadrobi" zaległości w dodawaniu ułamków, rozróżniania strony biernej od czynnej czy innych baraków z różnych zajęć .I.. można przygotować uczniowi z niedosłuchem plan pracy na piśmie opisujący zagadnienia poruszane w wykładzie lub poprosić innych uczniów w klasie, aby robili notatki z kopią i udostępniali je koledze, J. konieczne jest aktywizowanie ucznia do rozmowy poprzez zadawanie prostych pytań,Dokonywanie oceny efektywności pomocy psychologiczno- -pedagogicznej udzielanej uczniowi jest obowiązkiem nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt