Ocena opisowa ucznia upośledzonego w stopniu lekkim

Pobierz

Dobrze funkcjonuje w zespole klasowym.. Ocena funkcjonowania ucznia Szkoły Podstawowej na tle grupy rówieśniczej.Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim nie mają fizycznych oznak swojej niepełnosprawności.. W klasie czwartej otrzymał orzeczenie o kształceniu specjalnym z uwagi na upośledzenie w stopniu umiarkowanym, na okres do ukończenia szkoły podstawowej.1 SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA DOTYCZĄCE UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W ZKPiG 20 W GDAŃSKU A.. Powoduje to szereg trudności w uczeniu się i przyswajaniu wiedzy, m.in: brak samodzielności, pomysłowości, inicjatywy i przemyślanego planu działania,Dzieci upośledzone w stopniu lekkim potrafią dokonywać pewnych operacji logicznych, takich jak: klasyfikacja, szeregowanie, dodawanie, mnożenie, przyporządkowanie.. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.ucznia.. Rok szkolny 2014/2015.. Dobrze funkcjonuje w zespole klasowym.. Powiązane porady i dokumenty.. DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM I OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Ocenianie ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim opiera się na założeniach Indywidualnego Programu Edukacyjno Terapeutycznego.W ocenie pracy ucznia wskazanie jest uwzględnienie poprawności toku rozumowania, a nie tylko prawidłowości wyniku końcowego..

Ocena opisowa uczennicy z upośledzeniem w stopniu lekkim.

Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami).. Treści nauczania mogą wykraczać poza wymienione obszary, w zależności od potrzeb uczniów.. 1.Pytanie: Uczeń w klasie pierwszej szkoły podstawowej posiadał orzeczenie o kształceniu specjalnym z uwagi na upośledzenie w stopniu lekkim.. Zna kształty i nazywa proste figury geometryczne.. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.Ocena opisowa ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym.. Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania ucznia ze spektrum autyzmu, przykładyOpis, ocena i analiza przypadku: Zaburzenia mowy i zaburzenia emocjonalnePrzykładowa ocena opisowa kl. .. w stopniu lekkim wymaga zapewnienia istotnych warunków, a w tym między innymi: .. w formie opisowej, podania synonimu, antonimu, obrazka, tworzenia związku z nowym wyrazem Posiadają czasem bogaty zasób słownictwa, łatwość w nawiązywaniu kontaktów i wysławiania się w takim stopniu, że w powierzchownych kontaktach trudno zauważyć ich deficyty rozwojowych.upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wykazują często brak inicjatywy samodzielności, łatwo ulegają sugestii, charakteryzują się biernością, słabym krytycyzmem..

Ocena opisowa ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym rok szk.

Jest otwarta na kontakty z kolegami, rzadko wchodzi z nimi w drobne konflikty.OCENA OPISOWA ZA OKRES I PÓŁROCZA ROK SZKOLNY 2010/2011 UCZENNICA: ., upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym Obszary edukacyjne podlegające ocenie: • Zachowanie • Umiejętności praktyczne • Umiejętności językowe • Umiejętności matematyczne • Umiejętności przyrodnicze • Umiejętności artystyczno - ruchowe • Rewalidacja indywidualna • Religia Uczennica .Ocena opisowa dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną OCENA OPISOWA ZA OKRES I PÓŁROCZAROK SZKOLNY 2010/2011 UCZENNICA: ., niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanymObszary edukacyjne podlegające ocenie:• Zachowanie• Umiejętności praktyczne• Umiejętności językowe• Umiejętności matematyczne• Umiejętności przyrodnicze .Ocena opisowa - Patrycja - upośledzenie lekkie Zachowanie - Patrycja jest miła, koleżeńska, życzliwa.. Uczeń jest bardzo otwarty na kontakty z innymi ,pogodny, uśmiechnięty jednak bardzo .Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej - analiza indywidualnego przypadku .. Stosownie do jego możliwości.. i niepełnosprawnością ruchową..

Data publikacji: 1 września 2015 r. ... ocenianie uczniów uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

Skupienie uwagi u Patrycji jest uwarunkowane tym jaki ma nastrój w danym dniu.. Ocena końcowa.. Opisowo.Plik Ocena opisowa ucznia z upośledzeniem umierkowanym i znacznym(1).doc na koncie użytkownika btrybon • folder Programy • Data dodania: 9 paź 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Ocena opisowa - Patrycja - upośledzenie lekkie.. Powtarzanie klasy przez ucznia trzyletniego liceum ogólnokształcącego.- udział w zajęciach, aktywność, zainteresowanie tematyką, - stopień przygotowania do zajęć, odrabianie prac domowych, - poziom umiejętności, Ocena opisowa zachowania i postępów ucznia dokonywana jest w płaszczyźnie indywidualnej - co dziecko osiągnęło w stosunku do siebie, a nie w odniesieniu do innych.warunki zewnętrzne (w tym stanowisko pracy) 1. odpowiednie m-ce w sali w zależności od metody pracy n-la, 2. źródło światła oświetlające twarz n-la, 3. zminimalizowanie dystraktorów, organizacja pracy na zajęciach Dostosowanie form przekazu do możliwości percepcyjnych ucznia.Ocena funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim Ocena funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim powinna obejmować: · Obserwację zachowania ucznia w różnych sytuacjach zadaniowych i społecznych.Ocena opisowa to ustne lub pisemne poinformowanie o postępach ucznia..

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

Na lekcji z reguły pracuje samodzielnie, czasem tylko potrzebuje pomocy przy zadaniach matematycznych.Ocena opisowa - uczeń niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym Nauczanie Indywidualne w wymiarze -8 godzin tygodniowo Klasa: druga, uczeń z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym Rok szkolny 2009/2010 Tomek jest uczniem klasy drugiej ,objęty nauczaniem indywidualnym w wymiarze 8 h tygodniowo.. Podczas lekcji pracuje z różnym zaangażowaniem.Ocena opisowa uczennicy z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym Wiktoria to dziewczynka bardzo pogodna i sympatyczna.. Nauka w Szkole Podstawowej dla Uczniów Upośledzonych w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym może zostać wydłużona, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 18 roku życia.. 3.społecznych, w których może znaleźć się uczeń.. 2011/2012 sem II Uczeń klasy VI Uczeń realizuje nauczanie indywidualne - 10h zajęć rewalidacyjnych tygodniowo, zgodnie z Indywidualnym Programem Edukacyjno -Terapeutycznym .ocena dopuszczająca ocena niedostatecznaUczniów z orzeczonym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim dotyczy następująca skala procentowa: 85% - 100% → ocena celująca84% - 76% → ocena bardzo dobra 75% - 61% 60% - 36% 35% - 16% 15% - 0%b)W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym ocena zachowania jest oceną opisową.. Prawidłowo porównuje i porządkuje przedmioty wg określonej cechy.1.. Nauczyciel ma prawo do wyboru, w tym zawężania lub poszerzania, treści nauczania korzystnych dla rozwoju ucznia, ze szczególnym uwzględnieniem jego autonomii i godności.. Ma ona dostarczyć informacji: a) uczniowi - dostarcza informacji o efektach jego szkolnej aktywności, wskazówek jak pokonywać napotkane trudności, motywuje do wysiłku, umacnia wiarę we własne możliwości,I półrocze roku szkolnego 2014/2015 Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim na tle mózgowego porażenia dziecięcego.. W stopniu zadawalającym określa, przedstawia i ilustruje wzajemne położenia przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni ,oraz kierunki ruchu.. 9.W tej zakładce zbieram i opisuję zajęcia, metody, techniki, ćwiczenia przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębszym, dzieci z trudnościami w uczeniu się, dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, ruchowej, uczniów dyslektycznych, uczniów z ADHD, ADD, ASD oraz dzieci z .Re: ocana śródroczna ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim-.. Jest bardzo związana z kolegami, choć rzadko inicjuje z nimi kontakty.. Złożono mu standardowy arkusz ocen.. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.. Nauka w Szkole Podstawowej dla Uczniów Upośledzonych w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym trwa 3 lata.. Wymienione operacje dokonują pod warunkiem odwołania się do konkretu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt