Proces pielęgnowania pacjenta po operacji kręgosłupa

Pobierz

Dyskomfort związany z bólem rany pooperacyjnej, 3.Chirurgia‧Interna i choroby wewnętrzne‧Proces Pielęgnowania Pacjenta Unieruchomionego‧Intensywna Terapia I Anestezjologia‧Proces Pielęgnowania Geriatria‧PsychiatriaPo zabiegu operacyjnym pielęgniarkama za zadanie nie tylko wnikliwe obserwowanie chorego, ale także.. 2.Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych chorego.. wykonanie stałych zleceńlekarskich, takich jak: •stosowanie antybiotykoterapii.. Pacjenta trzeba obserwować także pod kątem reakcji układu pokarmowego na zastosowane znieczulenie.Cel opieki zapobieganie niepożądanym skutkom unieruchomienia.. Do tak sformułowanego celu pracy sprecyzowa-no następujący problem badawczy: zbadanie, jaką rolę spełnia pielęgniarka w procesie pielęgnowania, uwzględniając przy tym czynności rehabilitacyjne, któ-rych wymaga chora po wymianie stawu biodrowego.powrotem do aktywności sprzed operacji.. Interwencje pielęgniarskie: - Pomiar parametrów życiowych - tętna, RR - odnotowanie wyników w karcie pacjentaProwokowanie oddania moczu poprzez puszczenie wody w kranie lub polanie krocza wodą.. Powrót do zdrowia po operacji wymaga czasu, a nierzadko także wsparcia wielospecjalistycznego zespołu medycznego: lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, dietetyka czy psychologa.. Właś-ciwa pielęgnacja może pozwolić na ich uniknięcie, a szybkie dostrzeżenie niepokojących zmian — na natychmiastową interwencję i uniknięcie stanówBól - proces pielęgnowania..

Ilość wydalanego moczuproces pielęgnowania pacjenta po operacji neurochirurgicznej kręgosłupa.

Studium przypadku.. 22 4.2.. Proces pielęgnowania po zabiegu neurochirurgicznym kręgosłupa Problem pielęgnacyjny Cel opieki Realizacja Ocena Ból głowy Brak dolegliwości bólowych 1.Określenie nasilenia bólu pooperacyjnego wg skali VAS.1.. •wykonanie badańlaboratoryjnych krwi.. Rozmowa z pacjentem nt. natężenia bólu, rodzaju, zastosowanie skali do oceny bólu.. Opieka nad chorym z wybranymi chorobami pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i wątroby - Lucyna Ścisło.. Standardowy monitoring chorego po zabiegu Chory po operacji kardiochirurgicznej wymaga moni-torowania podstawowych parametrów życiowych oraz Rycina 3.. Tętno.. •prawidłowenawodnienie płynami dożylnymi.Interwencje pielęgniarskie: Bezpośrednio po zabiegu, kiedy pacjent powróci na oddział, należy monitorować i zapisywać w karcie parametry życiowe (ciśnienie tętnicze krwi, tętno, temperaturę ciała, rodzaj i częstość oddechów).. Cel: Poprawa komunikacji chorego z innymi osobami.. Celem pracy było rozpoznanie problemów zwi ązanych z piel ę-gnacją pacjentów po interwencyjnych zabiegach kardiologicznych.. Ogólny schemat postępowania w ramach opieki pooperacyjnej- orientacji co do w³asnej osoby i najbli¿szego otoczenia, - orientacji w jego w³asnych mo¿liwoœciach, - stosunku pacjenta do w³asnego cia³a i aktualnej sytuacji ¿yciowej, - sposobu reagowania w okreœlonej sytuacji zdrowotnej, - osobowoœci pacjenta (aspiracje, d¹¿enia, egocentryzm, altruizm), - potrzeb duchowych.Chorego w 6. dobie po zabiegu wypisano do domu..

Materiał i metody.Proces pielęgnowania chorego z udarem niedokrwiennym mózgu.

W trakcie pobytu pacjenta na oddziale, w historii pielęgnowania rozpoznano problemy pielęgnacyjne wynikające z oceny biopsychospołecznej chorego, podjęto celowe działania mające na celu zmianę dotychczasowego stanu oraz oceniono uzyskane efekty.Okres po zabiegu to czas, w którym obserwuje się i monitoruje podstawo-we parametry życiowe, sprawdza i ocenia stan funkcjonowania poszczególnych narządów.. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z rakiem żołądka.. Wyniki.. 22 4.1.. Założenia i cel pracy .. 20 III.. Pacjent po zabiegu operacyjnym (całkowite wycięcie żołądka) 15.3.. Założenie cewnika Foleya do pęcherza na zlecenie lekarza.. zapobieganie odleżynom poprzez systematyczne zmienianie pozycji pacjenta, najlepiej co 2-3 godziny stosowanie odpowiednich udogodnień (wałki, kliny, podpórki), które umożliwiają prawidłowo i funkcjonalnie ułożyć chorego, zabezpieczają przed otarciami naskórka, urazami oraz poprawiają komfort ułożenia stosowanie materaca przeciwodleżynowego najlepiej zmienno-ciśnieniowego dbanie o higienę całego ciała .Opieka pielęgniarska nad chorym w bezpośrednim okresie po zabiegu operacyjnym powinna się koncentrować na kilku ważnych elementach: ( według schematu PPP) 1.Kontrola stanu świadomości chorego.. Dokładne oczyszczenie pomieszczenia w którym pacjent będzie miał zmieniany opatrunek, jeśli odbywa się to na sali chorego zabranie ze sobą czystej serwety lub podkładu..

Pielęgnacja pacjenta po CEA wymaga od pielęg-niarki dużego zasobu wiedzy i umiejętności.

Parę dni po leczeniu operacyjnym, a nawet do 4 tygodni mogą pojawić się bóle między łopatkami dlatego zalecałbym mobilizację / automobilizację opony twardej poprzez kończyny dolne: Wykonujemy 15 powtórzeń x 2 serie.Przygotowanie pola operacyjnego : • pozbawienia owłosienia skóry wokół planowanego cięcia chirurgicznego • wykonanie wieczornej toalety całego ciała ze szczególnym uwzględnieniem miejsca planowego cięcia samodzielnie przez chorego lub przez pielęgniarkę(a jeśli jest to możliwe to też toalety rannej).Rekonwalescencja po operacji - najważniejsze wskazówki.. Prowadzono bilans płynów.proces pielęgnowania pacjenta po operacji kręgosłupa - znaleziono 0 notatek, strona 1/0Po operacji kręgosłupa obowiązuje zasada: Nie leż, nie siedź, ruszaj się.. Hospitalizacja po operacji kręgosłupa szyjnego z reguły trwa 1-2 dni, przy czym już następnego dnia po zabiegu pacjent jest pionizowany.. Podanie leków p/bólowych na zlecenie lekarskie wg obowiązujących zasad.. Cel: Obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zniwelowanie dyskomfortu.. •podawanie leków przeciwbólowych •podawanie lekówprzeciwzakrzepowych.. Przygotowanie chorego do operacji polega na ustaleniu pełnego rozpoznania stanowiącego podstawę ewentualnego leczenia operacyjnego niezbędna jest rzeczowa i wnikliwa rozmowa z chorymOperacja kręgosłupa szyjnego - rekonwalescencja..

Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem po urazie kręgosłupa wraz z uszkodzeniem rdzenia ... 17 II.

Obserwacja parametrów życiowych tj: tętno, oddech, ciśnienie tętnicze, temperatura i ich udokumentowanie.. Jest to oczywiście pewna przenośnia, jednak należy pamiętać, że umiarkowany ruch jest konieczny do pełnego powrotu do zdrowia, a pozycja siedząca w życiu codziennym najbardziej obciąża kręgosłup.Kliniczne podstawy wybranych chorób żołądka i dwunastnicy.. Pacjent jest zagrożony wieloma rodzajami powikłań.. Problem: Złe samopoczucie spowodowane bólem głowy przy wzroście ciśnienia tętniczego krwi.. Długość procesu usprawniania zależy od specyfiki zabiegu, przebiegu rekonwalescencji i wynosi od 6 do 12 tygodni.Nieodzowne jest uczestnictwo pielęgniarki w przygotowywaniu pacjenta do stylu życia wymuszonego przez dysfunkcję spowodowaną .. przeprowadzić pacjenta przez proces leczenia aż do uzyskania samodzielności.. Rozmowa z pacjentem i rodziną nt. przyczyn afazji, dalszego postępowania, rokowania.pielęgnacyjne pojawiające się u pacjenta przed i po resekcji pęcherzyka żółciowego i umiejętnie je rozwiązać.. W procesie zdrowienia kluczową rolę odgrywają m.in. sposób odżywiania chorego oraz aktywność .cyjnej są: monitoring chorego, walka z bólem, zapobiega-nie zakażeniom, zapobieganie i leczenie powikłań poope-racyjnych (ryc. 3).. Materiał i metodyka badań.. 21 IV.. 15.3.1.Pamiętajcie aby przez pierwsze 8 tygodni po operacji ruszać szyją w połowie zakresów ruchów.. Indywidualny proces pielęgnowania.. 23w opiece nad pacjentk ą po zabiegu endoprotezoplasty-ki stawu biodrowego.. Uruchomienie chorego ( po 6 godz. po zabiegu ) i zaprowadzenie do wc.. Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentką ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa szyjnego w "0" dobie po operacji: monitorowanie natężenia bólu i udział w terapii przeciwbólowej, aktywny udział w terapii zaburzeń wodno-elektrolitowych, zapewnienie optymalnej wentylacji płuc, wdrożenie działańProces pielęgnowania pacjentki po operacji wycięcia macicy drogą pochwową Kategoria » Ginekologia Problemy pielęgnacyjne: 6.. Zapoznanie się z historią pacjenta ( niegojące się rany, zakażenia, blizny) 4.Procesy Pielęgnacyjne(2) • pliki użytkownika sysl przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • REHABILITACJA I PELĘGNOWANIE PACJENTÓW Z SM.pdf, Problemy pielęgnacyjne w opiece nad chorym z całodobowym żywieniem pozajelitowym.pdfProcesy pielęgnowania • PROCESY • pliki użytkownika gabkarzabka przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Proces pielęgnowania RZS.doc, PIELEGNIARSTWO INTERNISTYCZNE PWSZ CIECHANOW.doc1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt