Infrastruktura liniowa transportu intermodalnego

Pobierz

21 stycznia 2019 roku Centrum UnijnychInfrastruktura transportu intermodalnego 2.1.. Czynniki osłabiające przewagę konkurencyjną 8.. Elementy infrastruktury transportu intermodalnego 59 2.2.. Rodzaje terminali intermodalnych 70 2.3.2.Transport drogowy, charakterystyka, infrastruktura, suprastruktura.. W6 Infrastruktura .ocena rozwoju transportu intermodalnego; cele i kierunki rozwoju transportu intermodalnego; infrastruktura punktowa i liniowa; terminale logistyczne.. Intermodalna infrastruktura liniowa - wybrane zagadnienia 63 2.3.. Intermodalne terminale przeładunkowe jako elementy infrastruktury punktowej transportu intermodalnego 70 2.3.1.Transport intermodalny (intermodalny transport towarowy) - przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu.Najważniejszą regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej, np. kontenera lub nadwozia wymiennego, na całej trasie przewozów, bez przeładunku samego towaru przy zmianie rodzaju transportu.SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 3 WSTĘP 5 ROZDZIAŁ I ISTOTA TRANSPORTU INTERMODALNEGO 7 1.1.. Transport intermodalny stanowi sieć połączeń kolejowych, drogowych, wodnych, z węzłami2.. Intermodalne terminale przeładunkowe jako elementy infrastruktury punktowej transportu intermodalnego 70 2.3.1.. Przewoźnik na transport ładunku musi mieć zawartą tylko jedną umowę.rozwojowi łańcuchów transportu intermodalnego ..

Infrastruktura liniowa transportu intermodalnego 2.13.

Test sprawdzający umiejętności i wiedzę 43 3.. Organizacja transportu miejskiego.. Fakt ten spowo-dował wzrost konkurencyjności pozostałych gałęzi transportu lecz nie zmienił dominującej roli transportu5.. Infrastruktura składa się z publicznych i prywatnych usprawnień fizycznych, takich jak drogi, koleje, mosty, tunele, zaopatrzenie w wodę, kanały ściekowe, sieci elektryczne i telekomunikacja (w tym łączność z .rozwój transportu intermodalnego, czyli wykorzystujcego ró|ne formy transportu (np. kolejowego, drogowego i morskiego) do przewozu jednego Badunku w kontenerze.. Rodzaje terminali intermodalnych Przedsiębiorstwa świadczące usługi transportu intermodalnego w Polsce 9.. Współczesna logistyka i logistyka międzynarodowa (12 godz.) współczesne wymogi i specyfika realizacji zadań logistycznych w biznesie; podstawy współczesnej logistykiW obszarach łączenia się oraz dużej koncentracji infrastruktury liniowej i punktowej powstają multimodalne węzły przeładunkowo-transportowe, będące miejscem zmiany środków transportu (przeładunku z rzeki na drogę, z drogi na pociąg, z pociągu na statek itd.).. Nadwozia wymienne i naczepy samochodowe 24 2.4.Transport intermodalny (kombinowany) - typ transportu polegający na przewozie ładunków środkami przewozowymi różnych gałęzi transportu..

Infrastruktura liniowa transportu intermodalnego 42 2.13.

Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego 15 ROZDZIAŁ II INFRASTRUKTURA I JEDNOSTKI ŁADUNKOWE 19 2.1.. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę 3.. Środki transportu .Płaszczyzny transportu5 intermodalnego Na podsystem transportu intermodalnego składają się elementy takie jak: infrastruktura przewozowa, czyli drogi kołowe, linie kolejowe oraz przestrzeń niezbędna do przeładunków- terminale, suprastruktura, czyli urządzenia manipulacyjne, tabor transportowy oraz intermodalne jednostki ładunkowe .W zakresie tematyki przewozów intermodalnych wyróżnić można dwie składowe infrastruktury.. Druga z kolei to infrastruktura punktowa, której głównym elementem są terminale przeładunkowe.Celem projektu dokumentu Kierunki Rozwoju Transportu Intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do roku 2040 roku jest identyfikacja działań zmierzających do rozwoju transportu intermodalnego i uwzględnianie potrzeb w tym zakresie w ramach przyszłego dofinansowania w perspektywie finansowej UE 2021-2027.Ponad 14 mln.. Klasyfikacja i podstawowa charakterystyka.. Terminale(centra)logistyczne 50.. Intermodalna infrastruktura liniowa - wybrane zagadnienia 63 2.3.. Pojęcie i klasyfikacja 7 1.2.. Nowoczesne węzły multimodalne to niezbędne ogniwa w łańcuchu .Infrastruktura liniowa transportu wodnego śródlądowego 2.11..

Infrastruktura punktowa transportu intermodalnego 2.12.

Terminale szynowo-drogowe 46 5.3.. Infrastruktura liniowa i punktowa w transporcie miejskim.. Wady i zalety wady -uzalezniony od uksztaltowania terenu i pogody -bardzo duży współczynnik wypadków -dłuższy czas transportu w porównaniu z samolotem - wysoki koszt budowy infrastruktury -niekorzystny wplyw naW Polsce obecnie najczęściej wybieranym rodzajem transportu jest transport drogowy.. Jego udział systematycznie też rośnie od roku 2000 do 2007 wzrósł z 56,9 do 74,3 proc. Stało się to głównie kosztem transportu kolejowego, który w tym samym okresie spadł z 42,2 do 25,5 proc. (dane z Eurostat).Infrastruktura liniowa transportu wodnego śródlądowego 39 2.11.. Oznacza to, że do przewozu ładunku wykorzystuje się więcej niż jedną gałąź transportu, przy jednoczesnym wykorzystaniu tylko jednej jednostki ładunkowej np. kontenera na całej trasie przewozów.Infrastrukturę transportu stanowi zespół obiektów liniowych i punktowych.. Elementy infrastruktury transportu intermodalnego 2.2.. W5 Infrastruktura transportu lotniczego.. Infrastruktura liniowa 6.. Infrastruktura transportu intermodalnego ma być naturalną częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej.. Stan rozwoju transportu intermodalnego w Europie 10..

Infrastruktura punktowa transportu intermodalnego 40 2.12.

Uwarunkowania transportu intermodalnego 10 1.3.. Funkcjonowanie rynku transportowo-spedycyjnego 45 3.1.. Klasyfikacja transportu intermodalnego 33.. Infrastruktura liniowa 53 6.1.. Powinny być to linie kolejowe spełniające najwyższe parametry techniczne oraz sieć terminali kon-tenerowych umożliwiających przeładunek intermodalnej jednostki ła-terminali transportu intermodalnego odbywa się za pomocą środków transportu dro- gowego.. Rodzaje terminali intermodalnychInfrastruktura liniowa i punktowa transportu drogowego grupa I SARA KOWALCZYK MARTYNA KRZYŚ PAULINA KRUKOWSKA KINGA KACZYŃSKA EMILIA MACHACZKA ADRIAN KASZUBA MICHAŁ KRAJEWSKI POJĘCIA I WPROWADZENIE To może zacznijmy od transportu.. POJĘCIA I WPROWADZENIE RODZAJE DRÓG RODZAJENierozłącznym elementem realizacji transportu intermodalnego jest dobrze rozwinięta infrastruktura liniowa - linie kolejowe oraz punktowa - terminale kontenerowe.. Pierwsza z nich to infrastruktura liniowa, w obrębie której wyróżnia się linie kolejowe oraz drogi kołowe.. Przewozy wodne 58 6.3.. Infrastruktura transportu intermodalnego 59 2.1.. Terminale kontenerowe 43 5.2.. Przewozy lądowo-morskie obejmują przewóz jednostek intermodalnychInfrastruktura - podstawowe urządzenia i systemy służące państwu, miastu lub innym obszarom, w tym usługi i urządzenia niezbędne do poprawnego funkcjonowania.. Organizacja systemu transportu kombinowanego drogowo - kolejowego Ćwiczenia 1.Perspektywy transportu intermodalnego w Polsce 15 Rozwój transportu intermodalnego zapisany został zarówno w krajowej polityce transportowej jak również w polityce transportowej Unii Europejskiej.. Elementy infrastruktury transportu intermodalnego 59 2.2.. .Infrastruktura transportu intermodalnego 2.1.. (E. Medyka 2009, s. 71-93) W przypadku transportu drogowego infrastrukturę liniową stanowią drogi samochodowe wraz z wyposażeniem takim jak: mosty, tunele, przepusty, ronda, nasypy i inne budowle inżynieryjne.. Intermodalne terminale przeładunkowe jako elementy infrastruktury punktowej transportu intermodalnego 2.3.1.. XX wieku, co było wynikiem rosnącego natężenia ruchu drogowego oraz gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej.. Spedycja - podstawowe wiadomości 45 .Podstawowe bariery w rozwoju transportu intermodalnego w Polsce 24. złotych ze środków POIiŚ 2014-2020 na usprawnienie kolejowego transportu intermodalnego.. Drogi lotnicze, lotniska i l ądowiska, port lotniczy, poj ęcie w ęzła lotniczego (hubu).. Organizacja ruchu lotniczego.. Elementy infrastruktury transportu intermodalnego 2.2.. Intermodalna infrastruktura liniowa - wybrane zagadnienia 2.3.. Infrastrukturę liniową transportu drogowego .Rozwój idei transportu intermodalnego w Europie przypadł na lata 60. i 70.. Przewozy lądowe 53 6.2.. Terminale przeładunkowe 7.. Intermodalna infrastruktura liniowa - wybrane zagadnienia 2.3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt