Studium przypadku pacjenta z udarem mózgu

Pobierz

Pytania można przesyłać pod adresem .. Skróty: HDCz - heparyna drobnocząsteczkowa, INR - międzynarodowy współczynnik znormalizowany, VKA - antagoniści witaminy K .. Spróbuj inaczej sformułować pytanie.Studium przypadku 275 przyczyną nieodwracalnych zmian tkanki mózgowej wraz z trwałym deficytem funkcjonalnym18.. Wieloletni alkoholizm skutkował padaczką poalkoholową.. W 2002 r. przeszedł udar lewej półkuli mózgu, nastąpił niedowład prawej strony.. Wstęp: Udar mózgu to często występująca i prowadząca do niepełnosprawności jednostka chorobowa.. Problem pielęgniarski: Zaburzenia w komunikacji z powodu afazji i porażenia mięśni twarzy.. Większość udarów (około 80% przypadków) stanowią udary niedokrwienne, stąd też szczególną uwagę w pracy zwrócono na problematykę związaną z udarem niedokrwiennym mó-zgu.. Pielęgniarstwo Rola pielęgniarki w profilaktyce i edukacji pacjenta z cukrzycą 2015 154.. PIŚMIENNICTWO 1.2 Opieka pielęgniarska nad pacjentem z dusznicą bolesną - studium Opis przypadku pacjenta w weiku 54 lat leczonego na nowotwór złośliwy odbytnicy.. Narastanie objawów związane .Proces pielęgnowania pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu - studium indywidualnego przypadku Stroke is a medical emergency.. Ponadto u osób, które przeżyły udar mózgu, istnieje zwiększone ryzyko incydentów sercowych [3].Udar mózgu to stan zagrażający życiu, wymaga bezwzględnej hospitalizacji, najlepiej na wyspecjalizo-wanym oddziale udarowym..

Problemy opiekuńcze pacjenta z udarem mózgu.

Pozostałe przypadki wynikają zazwyczaj z chorób degeneracyjnych i rozrostu guzów w mózgu4.. Najczęściej nawroty występują u chorych z udarem o etiologii miażdżycowo-zakrzepowej.. Stan zagrożenia życia w pediatrii - zaostrzenie astmy oskrzelowej -opis Reakcja anafilaktyczna jako stan zagrożenia życia - opis Istota pielęgnowania pacjenta po .W większości przypadków, udar mózgu wynika z zaniedbania wysokiego ciśnienia tętniczego.. Mamy do czynienia z następstwami procesu miażdżycowego objawiającym się uszkodzeniem układów naczyniowych, tętnic dogłowowych a w ich następstwie udaru niedokrwiennego mózgu.Udar niedokrwienny mózgu Opis przypadku Pacjent 58-letni przyjęty na Oddział z powodu nagłego osłabienia siły mięśniowej prawych kończyn.. KONFLIKT INTERESÓW Autorki nie zgłaszają konfliktu interesów.. Opieka Pielęgniarska Nad Pacjentką Po Przebytym Udarze Niedokrwiennym - Studium Przypadku.. Abstrahując od definicji, należy uznać, iż udar mózgu stanowi trzecią co do częstości występowania przyczynę zgonów na świecie.. OPIS PRZYPADKU.. Słodownik D, Skrzypek-Czerko M, Roszmann A, i wsp.. 4 M. Pąchalska : Neuropsychologiczna diagnoza afazji.. Oto list od czytelnika z bardzo wnikliwym i pouczającym opisem zachowań pacjenta z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu..

Opis przypadku.

Udar Niedokrwienny Mózgu - Studium Przypadku Oraz Proces Pielęgnowania Pacjentki.Problemy pielęgnacyjne u chorego z udarem mózgu, przygotowanie do samoopieki i edukacja rodziny 2015 152.. Deficyty procesów poznawczych występują najczęściej nagle.. Zagrożone tą chorobą są także osoby, które chorują na cukrzycę lub choroby serca.Dane szacunkowe twierdzą, że w ciągu kolejnych 20 lat udar mózgu stanie się drugą co do częstości przyczyną zgonów.. Rozmowa z pacjentem i rodziną nt. przyczyn afazji, dalszego postępowania, rokowania.Wśród pacjentów, którzy przeżyli udar, 60% chorych staje się w mniejszym, bądź większym stopniu niepełnosprawnymi ruchowo, z czego 30% wymaga stałej opieki drugiej osoby [2].. Proces pielęgnowania pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu - studium indywidualnego przypadku.. Metodyka badań Badania własne przeprowadzono w okresie od lutego do kwietnia 2010 roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Morągu, w oparciu o studium .Zaprezentowany opis przypadku choroby i leczenia 62 letniego pacjenta ilustruje złożoność problemu jakim jest aterotromboza.. Pielęgniarstwo Pediatryczna opieka paliatywna - rola pielęgniarki 2015 153.. Zapadalność roczna na udar mózgu waha się między 110 a 290 osobami na 10 tys. ludności.niają, że udar mózgu może być przyczyną ponad połowy wszystkich przypadków afazji, natomiast uraz głowy - około 25%..

Opis przypadku 46-letniego mężczyzny chorego na stwardnienie rozsiane.

Roczna zapadalność na udar mózgu waha się w zależności od kraju: 127000 przypadków w Niemczech, 112000 przypadków we Włoszech, 101000 w Wielkiej Brytanii, 89000 w Hiszpanii i 78000 we Francji.3.. Analiza stanu wiedzy o wybranych czynnikach ryzyka udaru mózgu wśród pacjentów po przebytym udarze mózgu.Proces pielęgnowania chorego z udarem niedokrwiennym mózgu.. Przedstawiany pacjent stanowi jedynie Praca stanowi opis przypadku pacjenta teoretycznego.. W: Podstawy neurologopedii.. W Polsce ponad jedna trzecia pacjentów dotkniętych udarem pozostaje trwale niepełnosprawna, natomiast od 20% aż do 30% pacjentów umiera [3].Grzegorz Kozera, Edukacja chorego po udarze mózgu Terapia przeciwdepresyjna (usprawniająca rehabilitację, poprawiająca stan ogólny i neurologiczny oraz polepsza-jąca komfort życia chorego) • Uświadomienie choremu/rodzinie, że depresja to po-ważny i częsty problem osób z udarem, a leczenie jestStudium przypadku Trudności diagnostyczne u 60-letniej pacjentki z afazją mieszaną ..

Praca przedstawia wybrane problemy zaobserwowane u pacjenta po przebytym udarze.

Rosińczuk J, Księżyc M, Kołtuniuk A, i wsp.. Dyskusja .Jakość życia osoby z zespołem zamknięcia - studium przypadku Streszczenie Zespół zamknięcia to schorzenie neurologiczne, powstające najczęściej w wyniku udaru pnia mózgu, charakteryzujące si ę pora żeniem mi ęśni ca łego cia ła, w wyniku którego chory pozostaje bez mo żliwo-12.. Stan pacjentki określa się jako średni, wymaga hospitalizacji oraz stałego monitoringu.. Występują liczne zespoły neurologiczne, w tym: zespół móżdżkowy, piramidowy, opuszkowo-rzekomoopuszkowy, zależności .studium przypadku pacjenta z udarem mózgu niedokrwiennym - znaleziono 0 notatek, strona 1/0 Niestety nie posiadamy notatek spełniających podane wymagania.. W wywiadzie nieleczone nadciśnienie tętnicze, niko-tynizm (chory pali ok. 30 papierosów dziennie).. Red. T.Udar ma miejsce, gdy z jakiegoś powodu nastąpiło odcięcie krążenia krwi w mózgu.. Nagłość zaburzeń mowy sugeruje niedokrwienny lub krwotoczny charakter udaru.. Przy przyjęciu stan ogólny dobry.. W zeszły piątek mój dziadek (79 lat) miał udar .Studium przypadku pacjenta z dysartrią wiotką oraz dysfagią .. Pacjentka lat 57, została przyjęta do szpitala w trybie nagłym z rozpoznaniem rozległego udaru mózgu.Opieka nad pacjentem po udarze krwotocznym mózgu - studium przypadku.. Dzieje się tak, gdy naczynie krwionośne zasilające mózg zostaje zatkane lub pęka.. Pod-ręcznik akademicki.. Wyróżnia się dwa najczęstsze typy udarów mózgu: niedokrwienny i krwotoczny oraz udar żylny, który występuje bardzo rzadko.Jako materiał badawczy wykorzystano: wywiad z pacjentką i rodziną, analizę dokumentacji medycznej oraz moje aktywne uczestnictwo w opiece nad chorą w trakcie hospitalizacji na Oddziale Rehabilitacji w którym pracuję.W przypadku osób dotkniętych udarem mózgu należy pamiętać, że powrót do zdrowia pacjenta wymaga wzajemnej .Celem niniejszej pracy było opracowanie propozycji procesu pielęgnowania pacjenta z udarem niedokrwiennym mózgu, w oparciu o studium indywidualnego przypadku.. Cel: Poprawa komunikacji chorego z innymi osobami.. Podmiotowo: chory przytomny, z pełnym kontak-tem logicznym.Opis przypadku odnosi się do pacjentki lat 82 z rozpoznaniem udaru mózgu.. Jeżeli Twoje ciśnienie jest wyższe niż 140/90 mm Hg, jesteś kilkukrotnie bardziej narażony na wystąpienie udaru niż osoba z prawidłowym ciśnieniem.. W wyniku udaru mózgu pacjent traci możliwość komunikowania się z otoczeniem.. Jest to list z ubiegłego roku - mam nadzieję, że od tego czasu w życiu chorego i jego rodziny nastąpiła duża poprawa.. [Gajewski i Szczeklik, 2013]ne z zatorowością obwodową wymagają dodatkowego leczenia, na przykład neurologicznego, jak u opisywa-nego chorego z udarem mózgu, czy wszycia pomostu aortalno-wieńcowego w przypadku obecności zatoru w naczyniu wieńcowym [8].. Kształcenie Podyplomowe Pielęgniarek I Położnych Na Podstawie Zadań Okręgowej Izby Pielęgniarek I Położnych W Katowicach W Latach 2000-2017..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt