Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły 2018/19

Pobierz

okresie.. zmianami), dyrektor szkoły podstawowej powinien do 15 września opracować i przedstawić radzie pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego na bieżący rok szkolny.Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.) i § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznegoz uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/19 6.. Dyrektor wspólnie z Radą Pedagogiczną opracował harmonogram ewaluacji wewnętrznej.. Analiza powyżej wymienionych dokumentów, jak i obserwacja własna dyrektor szkoły, pozwoliła na sformułowanie następujących spostrzeżeń: 1. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. poz.1658) Ustawa z dnia 7 września 1991r.. Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego.. 7 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r., poz. 534).1 Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SŁOBITACH.. o systemie oświaty ( tj. Dz.U.. Przebieg nadzoru W roku szkolnym 2018/2019 dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzygach sprawował nadzór pedagogiczny zgodnie z opracowanym przez siebie planem nadzoru pedagogicznego.. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 - tekst jednolity ze zm.) oraz § 22 ust..

Sprawozdanie z realizacji priorytetów pracy szkoły w roku szk.

Tylko nielicznym nauczycielomPodstawa prawna: Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły - art. 69 ust.. 3 KLASY LICEUM 4-LETNIEGO (NA PODUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ)stan klasyfikowanych bez ocen niedostatecznych ubyło uczniów od początku roku szkolnego 1a 28 28 28 -4 1b 31 31 31 -1 1c 31 31 31 -1określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 maja 2013 r. Ad.1 ..

Priorytety dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego w roku szk.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 r. poz. 1214) 5.. Adama Mickiewicza w Siedlcach na rok szkolny 2017/2018Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245 z późn.. Ewaluacja .. Szkoły aktywnie współpracują z organizacjami ze środowiska lokalnego, co przynosi obopólne4.. za rok szkolny 2017/2018 .. zm.);Sprawozdanie dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego z roku szkolnego 2016/2017 Na podstawie art. 31 ust.. Może oczywiście przedłożyć dokument do zapoznania się, ale w przypadku podsumowania śródrocznego warto zrobić to ustnie, może w formie prezentacji.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty .. 2018/2019 oraz wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w ww.. 7 ustawy z 7 września 1997 r. o systemie oświaty .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM.. z 2015 r. poz. 1270), art. 40 ust.. : Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.),SPRAWOZDANIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.. Istotne jest, aby w protokole zebrania rady pedagogicznej został odnotowany fakt przedstawienia przez dyrektora sprawozdania z nadzoru.Szkoła Podstawowa im.św.Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej..

Zadania dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego: W I semestrze r. szk.

2.4.Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018.. wynikające z realizacji planu nadzoru Ogólne wnioski wynikające z realizacji planu nadzoru 2019/2020 Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2019/2020Do 31 sierpnia dyrektor szkoły i przedszkola przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.. Wybrano obszar Dzieci są aktywneSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2018.. 2019/20 i sposoby ich realizacji.. Z REALIZACJI NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014.. KEN w Przasnyszu W roku szkolnym 2014/2015 nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły był sprawowany na podstawie: ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku (tekst jedn.. z 2017, poz. 1658 z późn.. 2018/2019 dyrektor: 1) opracował planu nadzoru pedagogicznego i zapoznanie z nim członków Rady Pedagogicznej w terminie do 15 września 2018 r., którego .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr1 w Krynicy-Zdroju za rok szkolny 2016/2017.. Wola Wierzbowska 27. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 oraz informacja o pracy szkoły I.Informacja o pracy szkoły Informacje ogólne o szkole (stan na 30 czerwca 2020 r.):Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 1 Opracowała: mgr Lucyna Jolanta Szymaoska WYNIKI I WNIOSKI z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019 Nadzór sprawowany był zgodnie z art. 51 ust..

Priorytety w pracy szkoły w roku szk.

Procedura dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania ogólnego w Zespole Szkół w Bukowsku.Plan nadzoru pedagogicznego został opracowany zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.. Klasyfikacja - 2018 -2019 .. Plan ten został przedstawiony na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 14.09.2018 r., radę rodziców zapoznano - 14.09.2018r.sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze.. Jest podawany do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej szkoły.. 4) Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty za rok szkolny 2019/2020.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa Ostatnia aktualizacja: 15 Maj 2020 Wnioski z raportu ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny 2018/19 7.nadzoru pedagogicznego" wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 3/2018/2019 z dnia 13 września 2018 r. 1.. Podstawa prawna: § 26 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. 1-3 rozporządzenia MinistraNadzór pedagogiczny dyrektora sprawowany był zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.. zm.) oraz przepisów zawartych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 w Liceum Ogólnokształcącym im.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996).Wybór formy sprawozdania należy do dyrektora - może mieć formę pisemną, prezentacji multimedialnej lub inną.. Sprawozdanie zawiera wykropkowane miejsca, aby dyrektor mógł go zmodyfikować i dostosować do potrzeb placówki.str.. W roku szkolnym 2013/2014 nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły był sprawowany w oparciu o: - Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (dz. U. z 2004 r. nr 256. poz. 2572, z późn.. poz. 2156 ze zm.)1) Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku 2019/20120 2) Wyniki egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych (tzw. próbnych)- raport OKE i analizy własne; 3) Plan pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021 - opracowanie wewnętrzne.. ADAMA MICKIEWICZA W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Źródła informacji: • Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt