Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty świetlica 2019

Pobierz

Siemianowice ŚląskieSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust.. Zawartość kursu.. Katarzyna .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.•Stwierdzenie, czy nauczyciel stażysta spełnia wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego - §6 ust.2 z Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.Czym jest sprawozdanie- cytując definicję ze słownika języka polskiego , jest to «przedstawienie przebiegu jakiejś działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czegoś» Twoim zadaniem jest zatem, przedstawić przebieg Twojego stażu, opierając się na planie rozwoju zawodowego- nauczycielu.Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli..

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego.

Angelika Skrzypek.. Małgorzata Goliat.. Nauczyciele stażyści, którzy rozpoczęli staż w roku szkolnym 2018/2019 zakończą go już po 12 miesiącach.. Nauczyciel; 55.00 zł.. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. Jego przygotowanie wymagałoby znajomości planu rozwoju zawodowego.. Pracę na stanowisku wychowawcy świetlicy szkolnej w xxx rozpoczęłam 1 września 2017 roku.Przełożony ocenia sposoby i metody jego pracy, a także zgodność jego osiągnięć w odniesieniu do zapisów zawartych w planie rozwoju zawodowego tegoż nauczyciela stażysty.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota .Jezuicka 1, 05 - 230 Kobyłka Stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta Opiekun stażu: mgr Grażyna Radzio Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.. Sprawdzamy, co na ten temat mówią przepisy.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego.. Zostało napisane na podstawie §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r.. Mikołaja Kopernika w Lipnie.. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Anna Kiełb Ustawa Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.. Nauczyciel przedstawia spełnienie poszczególnych wymagań,Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami - awans zawodowy nauczycieli rozdz..

Data zakończenia stażu: 31.05.2010r.

Sprawdź, co to oznacza w praktyce dla nauczycieli i dyrektora szkoły.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY-WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013r.. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć , na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.. w oparciu o plan rozwoju .Przykładowy schemat sprawozdania nauczyciela stażysty.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: Michalina1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im..

"Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d.

ze zmianami • Prezentacja powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami § 6 ust.2 zawartymi w planie rozwoju.. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela.Wspólnie z opiekunem stażu określiłam jasne, rzetelne i możliwe do realizacji zadania stawiane dla nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego.. 3 Karty Nauczyciela, aczkolwiek nie ma obowiązku jej wskazywania.. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do przedłużenia stażu z różnych przyczyn, podstawy prawnej czy okresu nieobecności w pracy nauczyciela stażysty to należy zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (zajmujący się stażami zawodowymi) z prośbą o ich rozstrzygnięcie - art. 9h ust.. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich .Kontrakt zawarty między opiekunem stażu a nauczycielem stażystą ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.. 3), składam sprawozdanie z realizacji mojego planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2017/2018..

ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego .

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.Obecnie awans zawodowy nauczycieli regulują: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), ze zmianami z 23 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650).Za drugi rok stażu: 01.09.2016 r. - 23.06.2017 r. Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy Czas trwania stażu: 1.09.2015 r. - 31.05.2018 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 Data zakończenia stażu: 31.05.2020 Opiekun stażu: MAJ 2020 Stażysta: ,,,,, - Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Miejsce odbywania stażu:sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela staŻysty Z dniem 01.09.2009 r. rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego w W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.Odbycie zgodnie z procedurami stażu na nauczyciela mianowanego, opracowanie sprawozdania za okres stażu.. Specjalność: wychowawca świetlicy szkolnejSprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty świetlica 2019 3 listopada 2020 09:16 Ściagi Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku.3.. Zgodnie z procedurą awansu, z pomocą opiekuna stażu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2019.. Sprawdź, dlaczego w 2019 r. sprawozdanie.. Na koniec stażu, nauczyciel stażysta składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.Od 1 września 2019 r. do 9 miesięcy zostanie skrócony staż na stopień nauczyciela kontraktowego.. Ogółem: .. Dodaj do koszyka Plik zawiera przykładowe sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Imię i nazwisko: mgr Marta Turska - Grochocka.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Nauczyciele kończący staż mają 7 dni na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt